Algemene voorwaarden

Algemeen

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel:  Dorpstraat 4a, 9260 Serskamp

Telefoon: +32 479 30 30 57 

E-mail: stephanie@podologievanwesepoel.be

Ondernemingsnummer: BE07 8330 0338 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen de Podologie Van Wesepoel, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Dorpstraat 4 a/1 en met kbo nr. 0783.300.338.(hierna genoemdPODOLOGIE VAN WESEPOEL’) en de klant, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijk document. De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten, zelfs indien een toestel in huur wordt gegeven zonder schriftelijk contract. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

1.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

1.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door PODOLOGIE VAN WESEPOEL houdt nooit een afstand van recht in.

Artikel 2. Aanbod, bestelling en prijs

2.1. Iedere offerte wordt door PODOLOGIE VAN WESEPOEL vrijblijvend gedaan. Tussen PODOLOGIE VAN WESEPOEL en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door PODOLOGIE VAN WESEPOEL. PODOLOGIE VAN WESEPOEL behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kan de opdracht van de klant door PODOLOGIE VAN WESEPOEL, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant, worden geschorst.

2.2. De offertes van PODOLOGIE VAN WESEPOEL zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens. De klant dient alle informatie te verstrekken aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffende te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend bij de klant. PODOLOGIE VAN WESEPOEL is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de juistheid van de gegevens die door de klant worden verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle adviezen door PODOLOGIE VAN WESEPOEL verstrekt niet bindend.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen aangeduid in euro en zijn de prijzen exclusief BTW. De vermelde prijzen zijn de door de klant te betalen totale prijs of het totale tarief exclusief eventuele leverings- en ophaalkost, brandstofkosten en eventuele smeermiddelen e.d., tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De prijs dekt niet de eventuele bijkomende opdrachten omtrent dewelke PODOLOGIE VAN WESEPOEL en de klant naderhand overeenkomen. Bijkomende opdrachten geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze bestellingen bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. Eventuele belastingen, milieubijdragen, taksen en/of heffingen, in- en uitvoerrechten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde diensten, zijn steeds integraal ten laste van de klant.

2.4. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

2.5. Alle verbintenissen die worden aangegaan uit naam van de opdrachtnemer zijn voor deze laatste enkel juridisch bindend als ze uitgaan van personen die gemachtigd zijn om de opdrachtnemer te verbinden krachtens de statuten en statutaire delegaties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, of van personen die houder zijn van een speciaal schriftelijk mandaat dat verband houdt met de verbintenissen in kwestie.

 

2.6. Indien de opdrachtnemer redelijke vermoedens heeft dat de klant in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de klant in het verleden reeds een of meerdere facturen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan de opdrachtnemer of andere klanten, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de opdracht op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

Artikel 3. Betaling

3.1. De facturen van PODOLOGIE VAN WESEPOEL zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van PODOLOGIE VAN WESEPOEL betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.

3.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 150,00), onverminderd het recht van PODOLOGIE VAN WESEPOEL om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling van een factuur door een consument uiterlijk op de vervaldag is, na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van een betalingsherinnering, een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is de consument een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, dewelke als volgt wordt berekend op het onbetaalde factuurbedrag:

 1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

3.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt PODOLOGIE VAN WESEPOEL zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.

3.4. Wanneer bij de uitvoering werd overeengekomen dat deelfacturen worden opgemaakt, wordt de niet-tijdige betaling daarvan beschouwd als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst. PODOLOGIE VAN WESEPOEL zal als dan de terbeschikkingstelling van materieel mogen stopzetten en vergoeding voor de geleden schade, respectievelijk de gederfde winst vorderen. PODOLOGIE VAN WESEPOEL zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de klant door de stopzetting van de werken zou lijden.

3.5. Indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van PODOLOGIE VAN WESEPOEL daartoe aanleiding geeft, is PODOLOGIE VAN WESEPOEL gerechtigd om voor nog uit te voeren diensten of leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van PODOLOGIE VAN WESEPOEL in te gaan, behoudt PODOLOGIE VAN WESEPOEL zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totale prijs verschuldigd. PODOLOGIE VAN WESEPOEL behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

3.6. De klant verleent PODOLOGIE VAN WESEPOEL een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent  PODOLOGIE VAN WESEPOEL  het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van PODOLOGIE VAN WESEPOEL voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant PODOLOGIE VAN WESEPOEL om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. PODOLOGIE VAN WESEPOEL krijgt het recht om voormeld pand uit te winnen op een door de wetgever voorziene mogelijkheid naar keuze.

Art. 4 : Levering

4.1. De klant is verplicht om de door PODOLOGIE VAN WESEPOEL geleverde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is PODOLOGIE VAN WESEPOEL gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is PODOLOGIE VAN WESEPOEL gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen aan derden. In een dergelijk geval dient de klant PODOLOGIE VAN WESEPOEL schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die PODOLOGIE VAN WESEPOEL wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die PODOLOGIE VAN WESEPOEL heeft geleden. Indien PODOLOGIE VAN WESEPOEL de goederen aan de klant dient te leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.

4.2. De door PODOLOGIE VAN WESEPOEL meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (+ 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven levertijd) in de levering heeft de klant het recht om de koop, per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat PODOLOGIE VAN WESEPOEL nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Tenzij de klant een consument is, in dat geval is de klant gerechtigd op een schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag, indien PODOLOGIE VAN WESEPOEL na de aangetekende ingebrekestelling, binnen een periode van 1 maand, niet levert. De klant kan zich evenwel in voorkomend geval evenmin op kosten van PODOLOGIE VAN WESEPOEL elders bevoorraden. De artikelen 5.85 en 5.235 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen PODOLOGIE VAN WESEPOEL en de klant.

4.3. De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken in de levering dienen op het leveringsdocument te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen na de levering schriftelijk aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Ieder gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert sowieso de onherroepelijke aanvaarding van de levering daarvan.  

4.4. PODOLOGIE VAN WESEPOEL behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

4.5. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen.

Art. 5 : Eigendom & risico

5.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door PODOLOGIE VAN WESEPOEL geleverde of te leveren goederen aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

5.2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van PODOLOGIE VAN WESEPOEL heeft verlaten. De klant draagt te allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.

5.3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt PODOLOGIE VAN WESEPOEL onmiddellijk  en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van PODOLOGIE VAN WESEPOEL op de beslagen goederen.

Art. 6 : Zichtbare en verborgen gebreken

6.1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen of diensten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 5  werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door PODOLOGIE VAN WESEPOEL aanvaard. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen / verwerkt.

6.2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen of diensten dienen onverwijld en binnen de 5 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL te worden gemeld. De aansprakelijkheid van PODOLOGIE VAN WESEPOEL voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door PODOLOGIE VAN WESEPOEL niet aanvaard. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte. Iedere (rechts)vordering van de klant tegen PODOLOGIE VAN WESEPOEL is in dat geval onontvankelijk, minstens ongegrond.

6.3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt PODOLOGIE VAN WESEPOEL niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan PODOLOGIE VAN WESEPOEL hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

6.4. De klant aanvaardt en erkent dat PODOLOGIE VAN WESEPOEL de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van PODOLOGIE VAN WESEPOEL kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

6.5. De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en/of veranderd en /of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van PODOLOGIE VAN WESEPOEL .

6.6. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door PODOLOGIE VAN WESEPOEL en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, …. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. Garantieplicht m.b.t. de geleverde goederen strekt zich in ieder geval niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De garantietermijn voor tweedehandsproducten wordt ten aanzien van consumenten beperkt tot één (1) jaar sinds de dag van de levering.  

Art. 7 : Exoneratie

7.1. PODOLOGIE VAN WESEPOEL verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. PODOLOGIE VAN WESEPOEL is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

7.2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is PODOLOGIE VAN WESEPOEL niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, verlies van data, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de schade bestaat er naar keuze van PODOLOGIE VAN WESEPOEL in om ofwel te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door PODOLOGIE VAN WESEPOEL werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.

7.3. PODOLOGIE VAN WESEPOEL is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

7.4. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens PODOLOGIE VAN WESEPOEL vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

Art. 8 : Ontbinding

8.1. PODOLOGIE VAN WESEPOEL heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :

 • indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen door PODOLOGIE VAN WESEPOEL , in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 • bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
 • bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
 • indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
 • indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
 • indien PODOLOGIE VAN WESEPOEL gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens PODOLOGIE VAN WESEPOEL wel zal nakomen;

8.2. In geval van ontbinding is de klant aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van PODOLOGIE VAN WESEPOEL om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van PODOLOGIE VAN WESEPOEL op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 : Overmacht

9.1. Aangezien de verbintenis van de klant jegens PODOLOGIE VAN WESEPOEL in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2. PODOLOGIE VAN WESEPOEL is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de klant ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door PODOLOGIE VAN WESEPOEL geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van PODOLOGIE VAN WESEPOEL , zelfs al was deze omstandigheid ten tijde  van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van PODOLOGIE VAN WESEPOEL ; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overheidsmaatregelen; “lock-down”; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; terroristische aanslagen;  elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant ; … .

9.3. PODOLOGIE VAN WESEPOEL verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien PODOLOGIE VAN WESEPOEL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan PODOLOGIE VAN WESEPOEL het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

Art. 10 : Herroepingsrecht

De klant die optreedt als consument en een overeenkomst op afstand of buiten de onderneming sluit, heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De aangekochte goederen moeten in ongebruikte en perfecte staat worden teruggeven aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL waarna terugbetaling zal gebeuren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op maat werden gemaakt.

Art. 11 : Privacy & gegevensverwerking

PODOLOGIE VAN WESEPOEL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant worden ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en beheer van de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is PODOLOGIE VAN WESEPOEL. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die zij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie zij de persoonsgegevens aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die zij van PODOLOGIE VAN WESEPOEL zou ontvangen. Met de aanvaarding van deze voorwaarden bevestigt de klant dat zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van haar persoonsgegevens en over de rechten op inzage, verbetering, overdracht, beperking van de verwerking, wissing en bezwaar.

Art. 12 : Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

12.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen partijen, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waarin PODOLOGIE VAN WESEPOEL haar maatschappelijke zetel heeft.

Dienstverlening

Art. 13 : Toepassing - diensten

13.1. Onderstaande bepalingen zijn, onverminderd de voorgaande bepalingen, in het bijzonder van toepassing op de dienstenovereenkomst tussen de klant en PODOLOGIE VAN WESEPOEL.

13.2. PODOLOGIE VAN WESEPOEL levert diensten van ganganalyse, voetzorg, onderzoek, diabetesscreening en de ontwikkeling van podologische zolen. PODOLOGIE VAN WESEPOEL kan hiervoor beroep doen op derden-onderaannemers.

Art. 14 : Leverings- en uitvoeringstermijn diensten.

14.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven opdracht, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

14.2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak dient de uitvoering binnen een redelijke termijn gegeven te worden. Indien bepaalde overige opdrachten ontvangen worden, ook opdrachten van overige opdrachtgevers, waaraan PODOLOGIE VAN WESEPOEL redelijkerwijs voorrang dient te geven, dan zal de klant dit aanvaarden, zonder dat in dat geval schadevergoeding verschuldigd is.

14.3. De overeenkomst is in hoofde van PODOLOGIE VAN WESEPOEL, uitdrukkelijk geen kwantiteitsovereenkomst, de uren opgegeven aan de klant is louter indicatief om de verbintenissen uit te voeren. Het aantal verwachte uren zoals contractueel overeengekomen kan dan ook afwijken, zodat dat dit recht kan geven op enige teruggave van de aannemingsprijs aan de klant.

14.4. De door PODOLOGIE VAN WESEPOEL meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. De artikelen 5.85 en 5.235 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen PODOLOGIE VAN WESEPOEL en de klant.

14.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen (bv. meerwerken), passen partijen tijdig, mondeling of schriftelijk (bv. email) en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering navenant en op redelijke wijze verlengd.

14.6. De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van :

 • hinder / verhindering ten gevolge van materiaal/informatie dat niet tijdig door de klant aan PODOLOGIE VAN WESEPOEL wordt overgemaakt;
 • door PODOLOGIE VAN WESEPOEL aanvaarde wijzigingen op instigatie van de klant aan de overeengekomen opdracht.

Art. 15 : Uitvoeringsmodaliteiten

15.1. PODOLOGIE VAN WESEPOEL voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Zij kan hiervoor al dat nodige doen of nalaten dat zij in het belang van de opdracht nodig acht. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.

15.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PODOLOGIE VAN WESEPOEL het recht bepaalde werkzaamheden of dienstverlening te laten verrichten door derden. PODOLOGIE VAN WESEPOEL stelt expliciet niet aansprakelijk te zijn voor de fouten van deze derden, zelfs niet de opzettelijke fouten.

15.3. Door PODOLOGIE VAN WESEPOEL aan de klant verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

15.4. De klant vrijwaart PODOLOGIE VAN WESEPOEL voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, of waarvoor de klant op grond van de wet verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van PODOLOGIE VAN WESEPOEL door de klant worden verwerkt, ligt volledig bij de klant. De klant vrijwaart PODOLOGIE VAN WESEPOEL tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

15.5. PODOLOGIE VAN WESEPOEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de verwerking van werken waarop intellectuele eigendomsrechten berusten en die hem worden overgemaakt door de klant, met opdracht om deze te verwerken in de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen opdracht. De klant zal PODOLOGIE VAN WESEPOEL vrijwaren voor alle schade die uit enige inbreuk zou voortvloeien. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van PODOLOGIE VAN WESEPOEL het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

Art. 16 : Beëindiging van de overeenkomst

16.1. De klant heeft het recht om bij toepassing van art. 1794 oud B.W. de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door PODOLOGIE VAN WESEPOEL geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 50% van de totale contractprijs ex. BTW.  PODOLOGIE VAN WESEPOEL behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

16.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de klant zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, of ingeval van vereffening of ontbinding van de klant, onverminderd het recht van PODOLOGIE VAN WESEPOEL om schadevergoeding te vragen.

Indien het krediet, de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van PODOLOGIE VAN WESEPOEL daartoe aanleiding geeft, is PODOLOGIE VAN WESEPOEL gerechtigd om voor nog uit te voeren opdrachten een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van PODOLOGIE VAN WESEPOEL in te gaan, behoudt PODOLOGIE VAN WESEPOEL zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw. PODOLOGIE VAN WESEPOEL behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat wegens hogere, werkelijk geleden schade.

16.3. In geval van ernstige contractuele wanprestatie heeft PODOLOGIE VAN WESEPOEL, na de klant per aangetekend schrijven te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de klant. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw, onverminderd het recht van PODOLOGIE VAN WESEPOEL om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

16.4. De mogelijkheid tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling wordt uitdrukkelijk uitgesloten tussen partijen.

 

Laatst gewijzigd op 21/05/2024.